APW Wyott 50.59070.008 15 Amp 240V Infinite Switch